Sitede Ara Webde Ara
Tm Arananlar
 
 
 
Deniz Ürünleri
Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr


Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr
Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr
balýðýn tazeliðini nasýl anlarýz - taze balýk almak için - balýk alýrken nelere dikkat etmeli


Su ürünleri; bað dokusunun az, su miktarý çok doymamýþ yað asitlerinin yüksek miktarda olmasý ve çevresel faktörlerden kolay etkilenmesi nedeniyle çok çabuk bozulan bir besin maddesidir. Bu nedenle balýk alýrken tazeliðini çok iyi kontrol etmek gerekir.

Taze balýðýn görünüþü son derece canlý olur, gözleri parlak ve dýþa bombelidir. Balýk tazeliðini yitirmeye baþlayýnca gözleri buðunlanýr ve içeri çöker.

Taze balýðýn solungaçlarý canlý kýrmýzý olur. Balýk bayatladýkça bu renk deðiþir.


Taze balýðýn derisi gergin ve parlak olur. Pulsuz balýklar bayatlamaya baþladýkça dersinin parlaklýðý azalýr, karýn tarafýnda buruþmalar oluþur. Pullu balýklarýn pullarý tazeyken gövdeye sýkýca yapýþýktýr. Elimize pullarýn gelmemesi gerekir.

Taze balýðýn eti sýký ve elastiki olup, parmakla bastýrýldýðýnda meydana gelen çukurluk anýnda düzelir. Bayatlamýþ balýklarda et yumuþak ve peltemsi olduðundan iz kalýr.

Çok deðerli olan bu besin maddesi, taze iken ne kadar yararlýysa, bayatken de o kadar zararlý olabilir. Bayatlamýþ balýktaki toksinler, insanlarýn zehirlenmesi hatta ölümlere bile neden olabilir. Bu nedenle balýk satýn alýrken çok dikkatli olmak gerekir. Balýk satýn alarken genel olarak balýðýn tazeliði ve kalitesi, yenebilir et oraný ve mevsimi önemlidir.

Balýðýn usulüne uygun olmayan þekilde ve yanlýþ bekletilmesi genellikle dýþ kýsýmlarýnda baþlayan bayatlamalara sebeb olur. Örneðin uzun süre sentetik torbada bekletilmesi bayatlamaya ve bozulmaya yol açar. Balýðýn bozulmasýný önlemek için acilen bu duruma son verilmesi gerekir. Balýk hemen akarsu altýna tutulur, bir süre yýkanýr.

Balýðýn bozulmasýný önlemek ve mikroorganizma faaliyetlerini hemen durdurabilmek için güvenli bir yol da þudur: 4 litre suya 1 adet ( KMNO4 ) potasyum permanganat tableti eritilir. Menekþe renginde bir su elde edilir. Deniz ürünleri yýkandýktan sonra bu suyun içinde 10 – 15 dakika bekletilir. Su hala menekþe renginde ise deniz ürünü tazelenmiþtir ve yenebilir demektir. Permanganatlý sudan çýkartýlarak bol suyla iyice yýkanýr. Bu iþlemden sonra deniz ürününün hemen kullanýlmasý gerekir. Bekletilerek tekrar ayný iþlem uygulanmasý sakýncalýdýr.

Balýðýn Tazeliðini Saptama Yollarý :
Ø Gözleri parlak, dolgun ve þiþkindir.
Ø Solungaçlarý nemli ve kýrmýzýdýr, kötü koku yaymaz. Balýk bayatlamaya ve kokmaya baþ kýsmýndan baþlar.
Ø Eti sýký ve esnektir, elle bastýrýldýðýnda eski þeklini kolayca alýr (ancak buzhane balýðý serttir).
Ø Pullarý yatýk, kaygan ve yapýþýktýr. Bayatladýkça bu görüntü kaybolur.
Ø Suya býrakýldýðýnda dibe çöker.
Ø Doðal yosun ve deniz kokusu vardýr, amonyak kokmaz.
Ø Taze balýk hareketli gibi kývrýk bir þekilde durur, balýk bayatladýkça görüntü donuklaþýr, sabitleþir.
Ø Taze balýklarýn kuyruk yüzgeçleri uç kýsýmlarýna kadar muntazamdýr. Þekli belirgindir. Bayatladýkça yüzgeçlerin uç kýsýmlarý þekil deðiþikliðine uðrar.Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr

Ekleyen: Yemek tarifi - 03.01.2012 - 839 Okuma - 0 Yorum
nceki
Bu Yazy Facebook'ta payla
Sonraki
Deniz Ürünleri
Dereotlu Mezgit Tarýfý
Soslu Dilbalýðý
Balýðýn Tazeliði Nas
Balýðýn Tazeliði Nas
Dereotlu Mezgit Tarýfý
Soslu Dilbalýðý
Ton Balýklý Sushi Yeme
Deniz Börülcesi Yatað
Balýðýn Tazeliði Nas
Dereotlu Mezgit Tarýfý
Soslu Dilbalýðý
Ton Balýklý Sushi Yeme
Deniz Börülcesi Yatað
Balýðýn Tazeliði Nas
Çýtýr Tekirler
Karides Kulesi
Dil Balýðý Þiþ
Karides Kýzartma
Fýrýnda Palamut Buðul
Sardalya Dolmasý
Tm Deniz Ürünleri


 
 
Copyright 2007 SevdaMisali.Net Her Hakk Sakldr. BuSrA & KaaN | Yemek Arivi | Bize Ulan
Montreal Videographer YEMEK TARFLER
1.8047 saniyede retildi. //V3.1 // //
||||Gizlilik Politikas|||| Yaam ve nsanlar
Dostlarmz: 

Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr Tarifleri | Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr Yemekleri | Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr Tarifi | Balýðýn Tazeliði Nasýl Anlaþýlýr Yemei | - Deniz Ürünleri - Yemek, Yemekler,Av, Etleri, Biskviler, ve, Kurabiyeler, ocuklar, Iin, orbalar, Deniz, rnleri, Diger, Diyet, Yemekleri, Dolmalar, Dondurma, Et, Yemekleri, Hamur, Isleri, Kebaplar, Kekler, ve, Pastalar, Kokteyl, ve, Iecek, Kolay, Yemekler, Kfteler, Makarnalar, Mezeler, ve, Ordvrler, Osmanli, Yemekleri, Pilavlar, Pizza, ve, Bagetler, Reeller, ve, Marmelatlar, Sakatat, Yemekleri, Salatalar, Sandvi, ve, Kanepeler, Sebze, Yemekleri, Soslar, Tatlilar, Tavuk, Yemekleri, Tursu, ve, Konserve, Yahniler, Yumurta, Yemekleri, Zeytinyaglilar.- Yemek, Yemekler,Av, Etleri, Biskviler, ve, Kurabiyeler, ocuklar, Iin, orbalar, Deniz, rnleri, Diger, Diyet, Yemekleri, Dolmalar, Dondurma, Et, Yemekleri, Hamur, Isleri, Kebaplar, Kekler, ve, Pastalar, Kokteyl, ve, Iecek, Kolay, Yemekler, Kfteler, Makarnalar, Mezeler, ve, Ordvrler, Osmanli, Yemekleri, Pilavlar, Pizza, ve, Bagetler, Reeller, ve, Marmelatlar, Sakatat, Yemekleri, Salatalar, Sandvi, ve, Kanepeler, Sebze, Yemekleri, Soslar, Tatlilar, Tavuk, Yemekleri, Tursu, ve, Konserve, Yahniler, Yumurta, Yemekleri, Zeytinyaglilar.- .::Yemek, Masal ve yk Arivi::. can't open file